صفحه ها
دسته
لينكستان
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 5747
تعداد نوشته ها : 6
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

تاریخچه پیدایش لینوکس 2

از طرف توروالدز ارسال شد: MINIX در 25 آگوست 1991 ، این نامه تاریخی به گروه خبری

از : لینوس بندیکت توروالدز

MINIX به: گروه خبری

ببینید؟ MINIX موضوع: بیشتر چه چیزی را میخواهید در

خلاصه: نظرخواهی آوچک در مورد سیستم عامل جدید من

MINIX با سلام به تمام استفاده آنندگان از

برای دستگاههای 386 و 486 GNU من در حال تهیه یک سیستم عامل رایگان فقط به عنوان سرگرمی و نه به بزرگی و حرفه ایدوست

MINIX هستم. این آار از آوریل شروع شده و درحال آماده شدن است. من مایلم تا نظرات آاربران را در مورد چیزهایی آه در

دارند یا ندارند، جمع آوری آنم. زیرا سیستم عامل من حدودا شبیه آن است. مانند ساختار سیستم فایل مشابه و چیزهای دیگر...

نسخه 1.40 را به آن منتقل آرده ام و به نظر میرسد آه آار میکند. من در عرض چند ماه چیزی GCC نسخه 1.08 و bash من اآنون

آزمایشی درست آرده ام و مایلم بدانم آه آاربران بیشتر به چه قابلیتهایی نیاز دارند؟ من از هر پیشنهادی استقبال میکنم. ولیقول نمی دهم همه آنها را اجرا آنم

. لینوس

همانطور آه در این نامه پیداست، خود توروالدز هم باور نمی آرد آه مخلوقش آنقدر بزرگ شود آه چنین تحولی در دنیا ایجاد آند.

لینوآس نسخه 0.01 در اواسط سپتامبر 1991 منتشر شد و روی اینترنت قرار گرفت. شور و اشتیاقی فراوان حول مخلوق توروالدز

شکل گرفت. آدها دانلود شده، آزمایش شدند و پس از بهینه سازی به توروالدز بازگردانده شدند. لینوآس نسخه 0.02 در پنجم اآتبر

به همراه اعلامیه معروف توروالدز آماده شد:

از : لینوس بندیکت توروالدز

MINIX به: گروه خبری

MINIX موضوع: آدهای منبع رایگان هسته مشابه

محروم شده اید؟ هنگامی آه مردها مرد بودند و راه اندازهای دستگاه خود را خودشان MINIX آیا شما از روزهای زیبای 1.1

مینوشتند؟ آیا شما فاقد یک پروزه زیبا هستید و می میرید تا سیستم عاملی داشته باشید تا بتوانید آنرا مطابق با نیازهای خود در

آورید؟ اگر اینگونه است، این نامه برای شما نوشته شده است.

برای آامپیوترهای 386 هستم. این MINIX همانطور آه ماه پیش گفتم من در حال آار بر بروی یک سیستم عامل رایگان مشابه

سیستم عامل اآنون بجایی رسیده است آه قابل استفاده است و مایل هستم آه آدهای منبع را در سطح گسترده تر پخش

و غیره را
Bash، GCC، GNU-Make، GNU-sed، Compress نمایم. این نسخه 0.02 است ولی من موفق شده ام آه نرم افزارهای

پیدا pub/OS/Linux با آدرس 128.214.6.100 در دایرآتوری nic.funet.fi تحت آن اجرا آنم. آدهای منبع این پروژه را میتوانید از آدرسو تعدادی باینری قابل اجرا تحت لینوآس است

. تمام آدهای منبع ارائه شده README آنید. این دایرآتوری همچنین دارای چند فایل

در آن استفاده نشده است. سیستم را میتوانید همانطور آه هست آامپایل و استفاده آنید. MINIX است زیرا هیچ یک از آدهایپیدا آنید

. pub/GNU آدهای منبع باینری ها را هم میتوانید در مسیر

لینوآس نسخه 0.03 پس از چند هفته آماده شد و تا دسامبر، لینوآس به نسخه 0.10 رسید. هنوز لینوآس فقط چیزی آمی بیشتررا پشتیبانی میکرد و ورود به سیستم نداشت و مستقیما به

AT از یک فرم اسکلت بود. این سیستم عامل فقط دیسکهای سخت

خط فرمان بوت میشد. نسخه 0.11 خیلی بهتر شد. این نسخه از صفحه آلیدهای چند زبانه پشتیبانی میکرد، دیسکهای فلاپی وهرآولس و

... نیز پشتیبانی میشدند. شماره نسخه ها از 0.12 به 0.95 و 0.96 افزایش پیدا آرد و ،VGA، EGA آارتهای گرافیکیدر فنلاند و مناطق دیگر، در سرتاسر جهان منتشر شد. FTP ادامه یافت. بزودی آد آن بوسیله سرویس دهنده های

مقایسه و توسعه

را نوشته بود، مواجه شد. تاننباوم برای توروالدز MINIX بزودی توروالدز با مقایسه هایی از طرف اندرو تاننباوم، معلم بزرگی آهمینویسد

:

من بر این نکته تاآید دارم آه ایجاد یک هسته یکپارچه در سال 1991 یک اشتباه پایه ای بود. خدا را شکر آه شما شاگرد من

نیستید، واگر نه برای چنین طرحی نمره بالایی نمی گرفتید.”

توروالدز بعدا پذیرفت آه این بدترین نکته در توسعه لینوآس بوده است. تاننباوم یک استاد مشهور بود و هرچه آه می گفت واقعیت

داشت. ولی وی در مورد لینوآس اشتباه میکرد. توروالدز آسی نبود آه به این سادگی ها پذیرای شکست باشد.

تاننباوم همچنین گفته بود : “لینوآس منسوخ شده است”.

اآنون نوبت حرآت نسل جدید لینوآس بود. با پشتیبانی قوی از طرف اجتماع لینوآس، توروالدز یک پاسخ مناسب برای تاننباوم

فرستاد :

است.” MINIX “شغل شما استاد دانشگاه و محقق بودن است و این بهانه خوبی برای برخی مغز خرابکنی های

و آار ادامه یافت. بزودی صدها نفر به اردوگاه لینوآس پیوستند. سپس هزاران نفر و سپس صدها هزار نفر. لینوآس دیگر اسباب

بازی هکرها نبود.

t


دسته ها : لینوکس
دوشنبه سی یکم 4 1387
X